PRAVILNIK O PRIJAVAMA IZDANJA ZA GLAZBENU NAGRADU PORIN

Članak 1.

Prijedloge za Glazbenu nagradu Porin (u daljnjem tekstu ovog Pravilnika: „Porin“), uz diskografske kuće i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za izdavanje nosača zvuka i/ili slike, mogu prijavljivati autori, izvođači, medijski i drugi glazbeni djelatnici, glazbene institucije, svi zainteresirani pojednici te Upravni odbor Porina.

 

Članak 2.

U konkurenciji za „Porin“ mogu sudjelovati izdanja na kojima je glavni izvođač, autor, solist, i/ili većina članova sastava/orkestra, odnosno potencijalni dobitnik nagrade u pojedinoj kategoriji, hrvatski državljanin.
Dobitnik može biti i strani producent u kategorijama u kojima pored izvođača nagradu dobiva  i glazbeni producent.
Suradnja hrvatskih i stranih državljana, izvorno objavljena u Republici Hrvatskoj, također se može natjecati u odgovarajućim kategorijama, uz uvjet da je u toj suradnji presudno sudjelovao hrvatski državljanin, o čemu konačnu odluku donosi UO Porina.
U konkurenciji za „Porin“ mogu sudjelovati snimke i izdanja izvorno objavljena u RH, kao i licencna izdanja na kojima je jedini glavni izvođač hrvatski državljanin, pod uvjetom da je izdanje distribuirano putem legalnih kanala distribucije u Republici Hrvatskoj, te da su autorska prava regulirana u skladu sa zakonom.
U slučaju prijava kandidata iz inozemstva, a koji imaju i hrvatsku putovnicu (dvojnog državljanstva), UO Porina će pri prosudbi uzeti u obzir u kojoj kulturi i na kojoj sceni ti umjetnici stvarno i stalno djeluju, kojoj dakle sceni njihova umjetnička djelatnost pripada, i prema tome donijeti odluku.

Snimke/izdanja moraju biti profesionalnog standarda i kvalitete.

Pod Album u ovom Pravilniku podrazumijeva se ono izdanje koje sadrži najmanje 7 skladbi, ili najmanje 35 minuta programa, odnosno glazbenog materijala.
Pod Album u smislu digitalnog izdanja podrazumijeva se ono izdanje koje sadrži najmanje 7 skladbi, ili najmanje 35 minuta programa, i koje se na digitalnom tržištu nudi u obliku cjelovitog izdanja, pod zajedničkim imenom.
Novi album mora sadržavati najmanje 51% ili više novog, prije neobjavljenog programa (snimaka) osim u kategorijama gdje je drukčije propisano.

 

Članak 3.

Za „Porin“ se izdanja prijavljuju po kategorijama i glazbenim područjima koje predlaže UO Porina.
Prijave se obavljaju isključivo on-line putem u okviru posebno kreiranog programa.
Oni koji prijavljuju mogu vlastitim prijavama pridodati poveznice (linkove) na glazbene i vizualne materijale.
Početak i kraj roka za prijavu određuje UO Porina za svaku pojedinu izbornu godinu.

Radovi objavljeni u izbornoj godini zaključno s 30.11.2019. mogu se prijaviti do 22.11.2019. Iznimno, radove koji budu objavljeni između 23.11. i 30.11., ukoliko ne budu unaprijed prijavljeni putem aplikacije, bit će moguće prijaviti do 04.12.2019., putem formulara koji ćete moći zatražiti na porin@porin.info

Ukoliko postoji interes kandidata da rad objavljen u 12. mjesecu tekuće  godine uđe u konkurenciju, prijava će biti prihvaćena, ali onda ne ulazi u konkurenciju iduće izborne godine.
U takvom slučaju, radovi objavljeni u 12. mjesecu 2019., mogu se prijaviti do 03.01.2020. također putem formulara.

Po 2 fizička primjerka prijavljenih izdanja potrebno je u Ured Porina dostaviti do 07.12.2019. (odnosno za izdanja iz 12. mjeseca do 03.01.2020.) na adresu Porin, Ivana Broza 8a, 10 000 Zagreb.

U slučaju da bude više prijava istog izdanja ili snimke, prioritet ima prijava diskografske kuće. U slučaju da jedno izdanje prijavi više diskografskih kuća, UO Porina, i/ili njegova stručna komisija, pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva, kao i ispravnosti prijava.

Uz prijavu, nositelji prijave su obvezni priložiti po dva primjerka od svake konfiguracije (vrste) nosača zvuka i/ili slike za sve kategorije.
U slučaju da se radi o digitalnom izdanju, nositelj prijave dužan je dostaviti presnimku izdanja u fizičkom obliku.

 

 

U Zagrebu, 23.09.2019.

Predsjednik UO Porina
Frano Đurović