PRAVILNIK GLAZBENE NAGRADE PORIN 2020.

OPĆENITO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kategorije, glazbena područja, postupak prijavljivanja, glasovanja i objavljivanja dobitnika Glazbene nagrade "Porin" (u daljnjem tekstu ovoga Pravilnika: "Porin").

Članak 2.

Za "Porin" glasuje stručno biračko tijelo, potvrđeno od UO Porina, koje se pri ocjenjivanju ravna umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom snimaka, odnosno glazbenih izdanja.

Članak 3.

Za „Porin“ konkuriraju snimke legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na albumu, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju.
Za „Porin“ se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izborne godine.
Izbornu godinu svojom odlukom utvrđuje UO Porina.

Radovi objavljeni u izbornoj godini zaključno s 30.11.2019. mogu se prijaviti do 22.11.2019. Iznimno, radove koji budu objavljeni između 23.11. i 30.11., ukoliko ne budu unaprijed prijavljeni putem aplikacije, bit će moguće prijaviti do 04.12.2019., putem formulara koji ćete moći zatražiti na porin@porin.info

Ukoliko postoji interes kandidata da rad objavljen u 12. mjesecu tekuće  godine uđe u konkurenciju, prijava će biti prihvaćena, ali onda ne ulazi u konkurenciju iduće izborne godine
U takvom slučaju, radovi objavljeni u 12. mjesecu 2019., mogu se prijaviti do 03.01.2020. također putem formulara.

Snimke/izdanja se izuzetno mogu natjecati iako su objavljena izvan razdoblja izborne godine, ako je to predviđeno opisom pojedine kategorije, odnosno odredbom ovog Pravilnika.

Po 2 fizička primjerka prijavljenih izdanja potrebno je u Ured Porina dostaviti do 07.12.2019. (odnosno za izdanja iz 12. mjeseca do 03.01.2020.) na adresu Porin, Ivana Broza 8a, 10 000 Zagreb.

 

Članak 4.

U „Porinu“ se mogu natjecati isključivo izdanja na kojima je glavni izvođač, solist, i/ili većina članova sastava/orkestra, odnosno potencijalni dobitnik nagrade u pojedinoj kategoriji, hrvatski državljanin.
Dobitnik može biti i strani producent u kategorijama u kojima pored izvođača nagradu dobiva i glazbeni producent.
U slučaju prijava kandidata iz inozemstva, a koji imaju i hrvatsku putovnicu (dvojnog državljanstva), UO Porina će pri prosudbi uzeti u obzir u kojoj kulturi i na kojoj sceni ti umjetnici stvarno i stalno djeluju, kojoj dakle sceni njihova umjetnička djelatnost pripada, i prema tome donijeti odluku.
Suradnja hrvatskih i stranih državljana, izvorno objavljena u Republici Hrvatskoj, također se može natjecati u odgovarajućim kategorijama, uz uvjet da je u toj suradnji presudno sudjelovao hrvatski državljanin, o čemu konačnu odluku donosi UO Porina.

Članak 5.

U konkurenciji za „Porin“ mogu sudjelovati snimke i izdanja izvorno objavljena u RH, kao i licencna izdanja na kojima je glavni izvođač hrvatski državljanin, pod uvjetom da je izdanje distribuirano putem legalnih kanala distribucije u Republici Hrvatskoj, te da su autorska prava regulirana u skladu sa zakonom.
Snimke/izdanja moraju biti profesionalnog standarda i kvalitete.
Pod Album u ovom Pravilniku podrazumijeva se ono izdanje koje sadrži najmanje 7 skladbi, ili najmanje 35 minuta programa, odnosno glazbenog materijala.
Pod Album u smislu digitalnog izdanja podrazumijeva se ono izdanje koje sadrži najmanje 7 skladbi, ili najmanje 35 minuta programa, i koje se na digitalnom tržištu nudi u obliku cjelovitog izdanja, pod zajedničkim imenom.
Novi album mora sadržavati najmanje 51% ili više novog, prije neobjavljenog programa (snimaka) osim u kategorijama gdje je drukčije propisano.

 

Članak 6.

Glasačko tijelo čine glasači čiji konačan broj utvrđuje UO Porina rukovodeći se pritom i prijedlozima tajnika Porina ili nekog od utemeljitelja nagrade.

 

Članak 7.

Prijave za „Porin“ počinju temeljem odluke UO Porina objavljene u sredstvima javnog priopćavanja ili na internet stranici Porina. Podnošenjem prijave za sudjelovanjem u „Porinu“ smatra se da oni koji su izvršili prijave prihvaćaju sve odredbe ovog Pravilnika, kao i Pravilnika o prijavama za Glazbenu nagradu „Porin“.

 

KATEGORIJE

Članak 8.

UO Porina svake godine u pozivu za prijavu snimki/izdanja definira broj, naziv i opis kategorija. Konačni broj, naziv i opis kategorija, koje se upućuju biračkom tijelu, utvrđuje UO Porina na osnovi pristiglih prijava.
UO Porina može posebnom odlukom ujediniti prijave iz dvije godine, ukoliko nisu mogle konkurirati jer se odgovarajuća kategorija u prethodnoj godini nije održala.
UO Porina ima pravo sažeti dvije ili više kategorija u jednu, odnosno prijaviti snimku/izdanje u odgovarajuće, raspoložive kategorije. UO Porina može otvoriti i nove kategorije, izvan onih ponuđenih ovim Pravilnikom, ukoliko to kvaliteta i količina prijava omogućuje. U kategorijama klasične glazbe natječu se suvremeni (živući) umjetnici (skladatelji i izvođači), osim ako je drugačije definirano opisom kategorije.
Konačnu odluku o razvrstavanju snimke/izdanja po kategorijama donosi UO Porina.

Članak 9.

UO Porina može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pojedincima, skupinama (ansamblima/orkestrima), djelima ili institucijama, ukoliko procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku glazbu, ili za promicanje hrvatske glazbe u inozemstvu. Posthumno se nagrada može dodijeliti isključivo pojedincima preminulim tijekom tekuće izborne godine.

UO Porina može dodijeliti posebnu nagradu (Porin Special Merit Award) istaknutim stranim umjetnicima za posebna dostignuća u pojedinim glazbenim područjima.

 

PRIJAVLJIVANJE I OBRADA PODATAKA

 

Članak 10.

UO Porina ima ovlast ispraviti i korigirati prijave, odnosno eliminirati neispravne prijave te prema potrebi za pojedine kategorije i glazbena područja ustanoviti ekspertne komisije koje su ovlaštene ispraviti i selektirati prijave.
Ekspertna komisija odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Rad ekspertnih komisija koordinira tajnik Porina.
Odluke i prijedloge ekspertnih komisija verificira UO Porina prije slanja prijava na glasovanje biračkom tijelu.
Svaka kategorija mora sadržavati najmanje 5 (pet) prijava da bi se održala, odnosno ponudila biračkom tijelu na glasovanje u 1. krugu.

Svaka snimka koja je prijavljena pojedinačno, kao i sve snimke na albumima moraju biti popraćene ovim podacima: godinom nastanka i datumom objave. Ti se podaci daju uz moralnu i materijalnu odgovornost izdavača/osobe koja prijavljuje izdanje.

 

GLASAČKO TIJELO

Članak 11.

Glasačko tijelo čine glasači čiji konačan broj utvrđuje UO Porina rukovodeći se prijedlogom tajnika Porina ili nekog od utemeljitelja nagrade.

 

Članak 12.

Uputama o glasovanju za nominirane i glasovanju za dobitnike nagrade, UO Porina može ograničiti broj kategorija za koje svaki glasač ima pravo glasovati, odnosno može urediti glasački materijal na način da se biračko tijelo podijeli po glazbenim područjima - žanrovima i kategorijama, čime nije isključena mogućnost da se nekim glasačima omogući glasovanje u svim glazbenim područjima, odnosno kategorijama.

 

Članak 13.

Brojenje, odnosno verifikaciju rezultata glasovanja za nominacije i dobitnike nagrada obavlja odvjetnički ured, odnosno ured javnog bilježnika, određen odlukom UO Porina.
Odabrani odvjetnički ili javnobilježnički ured jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova.
Rezultati glasovanja 1. i 2. kruga su tajna do proglašenja nominiranih, odnosno dobitnika nagrade. Nadzor nad provođenjem odredbi iz ovoga članka obavlja tajnik Porina, a po potrebi i UO Porina.

 

GLASOVANJE ZA NOMINACIJE I ZA DOBITNIKA NAGRADE

Članak 14.

Glasovanje za „Porin“ provodi se u dva kruga, i to:
- 1. krug - glasovanje za nominacije
- 2. krug - glasovanje za dobitnike nagrade

 

Članak 15.

Glasači za „Porin“ glasuju on-line. Posebnom odlukom UO Porina može se omogućiti pojedinim glasačima da glasuju poštom.
Svim glasačima će se u roku kojeg odredi UO Porina elektronski odnosno poštanski poslati materijali za 1. i 2. krug glasovanja.

 

Članak 16.

Obrazac za glasovanje u 1. krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima:
Glasovati se mora za tri nominacije u pojedinoj kategoriji, osim u kategorijama Album godine i Pjesma godine, u kojima se mora glasovati za 5 nominacija.
Obrazac za glasovanje poštom mora biti potpisan od osobe koja glasuje, te se mora poslati isključivo u priloženoj omotnici; Obrazac za glasovanje poštom priznaje se ukoliko ima poštanski žig zaključno s istekom roka kojeg je odredio UO Porina.

 

Članak 17.

Nakon prvog kruga glasovanja proglašavaju se nominirani prijedlozi, koji su u prvom krugu glasovanja ostvarili najveći broj glasova, i to po 3 (tri) prijedloga u svakoj kategoriji, osim u kategorijama Album godine i Pjesma godine, u kojima se proglašava 5 (pet) nominiranih prijedloga.
U slučaju da dvije ili više prijava dobiju jednaki broj glasova, može se dogoditi da nominiranih u pojedinoj kategoriji, koje će se ponuditi biračkom tijelu u 2. krugu glasovanja, bude više od 3 (tri), odnosno 5 (pet) u kategorijama Pjesma godine i Album godine. UO Porina utvrdit će svake godine datum proglašenja nominiranih za dobitnike nagrade.

 

Članak 18.

Glasačima će se u roku kojeg odredi UO Porina poslati materijali za 2. krug glasovanja - nominacije za dobitnika nagrade, s naputkom za glasovanje.

 

Članak 19.

U drugom krugu glasuje se za samo jednog kandidata u pojedinoj kategoriji.
Sva ostala pravila ista su kao i u prvom krugu glasovanja.

 

Članak 20.

UO Porina ovlašten je dati upute glasačima o načinu i postupku glasovanja, sukladno odredbama Pravilnika Glazbene nagrade „Porin“.

 

Članak 21.

U slučaju da u pojedinoj kategoriji nakon 2. kruga više nominacija dobije jednaki broj glasova, proglašava se više dobitnika "Porina" u toj kategoriji.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Upute o načinu i postupku glasovanja za svaku izbornu godinu, te obrasci za glasovanje, čine sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 23.

UO Porina utvrđuje zvučni i vizualni identitet "Porina".

 

Članak 24.

UO Porina utvrđuje datum i mjesto održavanja završne dodjele Glazbene nagrade Porin, kao i o tome kada će se uručivati nagrade za pojedine kategorije u okviru svečane dodjele nagrada.

 

Članak 25.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, u ovlasti su UO Porina.

 

Predsjednik UO Porina
Frano Đurović