PRAVILNIK GLAZBENE NAGRADE PORIN 2024.

OPĆENITO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kategorije, glazbena područja, postupak prijavljivanja, glasovanja i objavljivanja dobitnika Glazbene nagrade "Porin" (u daljnjem tekstu ovoga Pravilnika: "Porin").

Članak 2.

Za "Porin" glasuje stručno biračko tijelo, potvrđeno od UO Porina, koje se pri ocjenjivanju ravna umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom snimaka, odnosno glazbenih izdanja.
Glasačko tijelo čine glasači čiji konačan broj utvrđuje UO Porina rukovodeći se pritom i prijedlozima tajnika Porina ili nekog od utemeljitelja nagrade.

Članak 3.

Za „Porin“ konkuriraju snimke legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na albumu, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju.
Za „Porin“ se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izborne godine.
Izbornu godinu svojom odlukom utvrđuje UO Porina.
Snimke/izdanja se izuzetno mogu natjecati i ako su objavljena izvan razdoblja izborne godine, ako je to predviđeno opisom pojedine kategorije, odnosno odredbom ovog Pravilnika.

Članak 4.

Pojam ''Album'' u ovom Pravilniku podrazumijeva izdanje koje sadrži najmanje 7 skladbi, ili najmanje 35 minuta programa, odnosno glazbenog materijala.
''Album'' u smislu digitalnog izdanja podrazumijeva se ono izdanje koje sadrži najmanje 7 skladbi, ili najmanje 35 minuta programa, i koje se na digitalnom tržištu nudi u obliku cjelovitog izdanja, pod zajedničkim imenom.

Novi album mora sadržavati najmanje 51% ili više novog, prije neobjavljenog programa (snimaka), izvorno snimljenih u posljednjih pet godina, osim u kategorijama gdje je drukčije propisano.

Prilikom prijava za Porin album je moguće prijaviti samo u jednu žanrovsku odnosno tematsku kategoriju.

Za “Porin” u pojedinim kategorijama može konkurirati i Extended play (EP) izdanje koje sadrži najmanje 4 snimke iz izborne godine i najmanje 11 minuta programa. (može konkurirati samo u žanrovskim kategorijama, izuzev kategorija Album godine, Najbolji koncertni album, Najbolji album za djecu, Najbolji album raznih izvođača, Najbolji album jazz glazbe i Najbolji album klasične glazbe)

Ukoliko album ne može konkurirati u nekoj od albumskih kategorija u tom slučaju album ne može samostalno konkurirati niti za kategoriju Najbolje likovno oblikovanje albuma.

Članak 5.

U „Porinu“ se mogu natjecati isključivo izdanja na kojima je glavni izvođač, solist, i/ili većina članova sastava/orkestra, odnosno potencijalni dobitnik nagrade u pojedinoj kategoriji, hrvatski državljanin.
Dobitnik može biti i strani producent samo u kategorijama u kojima pored izvođača nagradu dobiva i glazbeni producent.

U slučaju prijava kandidata iz inozemstva, a koji imaju i hrvatsku putovnicu (dvojnog državljanstva), UO Porina će pri prosudbi uzeti u obzir u kojoj kulturi i na kojoj sceni ti umjetnici stvarno i stalno djeluju, kojoj dakle sceni njihova umjetnička djelatnost pripada, i prema tome donijeti odluku.

Suradnja hrvatskih i stranih državljana, izvorno objavljena u Republici Hrvatskoj, također se može natjecati u odgovarajućim kategorijama, uz uvjet da je u toj suradnji presudno sudjelovao hrvatski državljanin, o čemu konačnu odluku donosi UO Porina.

Posthumno mogu konkurirati samo radovi umjetnika koji su preminuli u izbornoj godini.

Članak 6.

U konkurenciji za „Porin“ mogu sudjelovati snimke i izdanja izvorno objavljena u RH, kao i licencna izdanja na kojima je glavni izvođač hrvatski državljanin, pod uvjetom da je izdanje distribuirano putem legalnih kanala distribucije dostupnih u Republici Hrvatskoj, te da su autorska prava regulirana u skladu sa zakonom.

Snimke/izdanja moraju biti profesionalnog standarda i kvalitete.

Članak 7.

Prijave za „Porin“ počinju temeljem odluke UO Porina objavljene u sredstvima javnog priopćavanja ili na internet stranici Porina. Podnošenjem prijave za sudjelovanjem u „Porinu“ smatra se da oni koji su izvršili prijave prihvaćaju sve odredbe ovog Pravilnika.

KATEGORIJE

Članak 8.

UO Porina svake godine u pozivu za prijavu snimki/izdanja definira broj, naziv i opis kategorija, koje se nalaze u posebnom dokumentu (''Kategorije nagrade Porin''),
a koji se smatra dijelom ovog Pravilnika.
Konačni broj, naziv i opis kategorija, koje se upućuju biračkom tijelu, utvrđuje UO Porina na osnovi pristiglih prijava.

Kako bi se kategorija mogla održati potrebno je najmanje 10 prijava koje zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika i opisa kategorija. Ukoliko se pojedina kategorija u tekućoj godini ne održi zbog nedostatka valjanih prijava, iste radove bit će moguće prijaviti za idući Porin.

UO Porina može posebnom odlukom ujediniti prijave iz dvije godine, ukoliko nisu mogle konkurirati jer se odgovarajuća kategorija u prethodnoj godini nije održala.
UO Porina ima pravo sažeti dvije ili više kategorija u jednu, odnosno prijaviti snimku/izdanje u odgovarajuće, raspoložive kategorije. UO Porina može otvoriti i nove kategorije, izvan onih ponuđenih ovim Pravilnikom, ukoliko to kvaliteta i količina prijava omogućuje. U kategorijama klasične glazbe natječu se suvremeni (živući) umjetnici (skladatelji i izvođači), osim ako je drugačije definirano opisom kategorije.
Konačnu odluku o razvrstavanju snimke/izdanja po kategorijama donosi UO Porina.

Članak 9.

UO Porina može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pojedincima, skupinama (ansamblima/orkestrima), djelima ili institucijama, ukoliko procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku glazbu, ili za promicanje hrvatske glazbe u inozemstvu. Posthumno se nagrada može dodijeliti isključivo pojedincima preminulim tijekom tekuće izborne godine.

UO Porina može dodijeliti posebnu nagradu (Porin Special Merit Award) istaknutim stranim umjetnicima za posebna dostignuća u pojedinim glazbenim područjima.

 

PRIJAVLJIVANJE I OBRADA PODATAKA 

Članak 10.

Prijedloge za Glazbenu nagradu Porin (u daljnjem tekstu ovog Pravilnika: „Porin“), uz diskografske kuće i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za izdavanje nosača zvuka i/ili slike, mogu prijavljivati autori, izvođači, medijski i drugi glazbeni djelatnici, glazbene institucije, svi zainteresirani pojednici te Upravni odbor Porina.

Članak 11.

Za „Porin“ se izdanja prijavljuju po kategorijama i glazbenim područjima koje predlaže UO Porina.

Prijave se obavljaju isključivo on-line putem u okviru posebno kreiranog programa.
Oni koji prijavljuju mogu vlastitim prijavama pridodati poveznice (linkove) na glazbene i vizualne materijale.
Početak i kraj roka za prijavu određuje UO Porina za svaku pojedinu izbornu godinu.

Za ispravnost prijava i pripadajućih podataka jamči i odgovara prijavitelj, a ured Porina može zatražiti dopunu podataka u svrhu kontrole ispravnosti.

Radovi objavljeni u izbornoj godini zaključno s 30.11.2023. mogu se prijaviti od 18.9. - 1.12.2023.

Ukoliko postoji interes kandidata da rad objavljen u 12. mjesecu tekuće godine uđe u konkurenciju, prijava će biti prihvaćena, ali onda ne ulazi u konkurenciju iduće izborne godine.

U takvom slučaju, radovi objavljeni u 12. mjesecu 2023., mogu se prijaviti do 5.1.2024. 

Jedan fizički primjerak prijavljenih izdanja potrebno je u Ured Porina dostaviti do 3.12.2023. (odnosno za izdanja iz 12. mjeseca do 5.1.2024.) na adresu Porin, Ivana Broza 8a/ I kat, 10 000 Zagreb.

U slučaju da bude više prijava istog izdanja ili snimke, prioritet ima prijava diskografske kuće. U slučaju da jedno izdanje prijavi više diskografskih kuća, UO Porina, i/ili njegova stručna komisija, pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva, kao i ispravnosti prijava.

U slučaju da se radi o digitalnom izdanju, nositelj prijave dužan je dostaviti presnimku izdanja u fizičkom obliku.

Članak 12.

UO Porina ima ovlast ispraviti i korigirati prijave, odnosno eliminirati neispravne prijave te prema potrebi za pojedine kategorije i glazbena područja ustanoviti ekspertne komisije koje su ovlaštene ispraviti i selektirati prijave.
Ekspertna komisija odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Rad ekspertnih komisija koordinira Glavni tajnik Porina.

Odluke i prijedloge ekspertnih komisija verificira UO Porina prije slanja prijava na glasovanje biračkom tijelu.

Svaka kategorija mora sadržavati najmanje 10 (deset) prijava da bi se održala, odnosno ponudila biračkom tijelu na glasovanje u 1. krugu.

GLASAČKO TIJELO

Članak 13.

Glasačko tijelo čine glasači čiji konačan broj utvrđuje UO Porina rukovodeći se prijedlogom tajnika Porina ili nekog od utemeljitelja nagrade.

Članak 14.

Svakom članu glasačkog tijela omogućeno je glasovati u bilo kojem glazbenom području, ali pritom je glasanje ograničeno na način da jedan glasač može glasovati u maksimalno 15 kategorija. U tih 15 kategorija 3 mjesta zauzimaju opće kategorije (album godine, pjesma godine i novi izvođač godine) godine, a preostalih 12 kategorija glasač bira po vlastitom izboru - uzimajući u obzir vlastito poznavanje i interes za pojedina glazbena područja i žanrove.

Članak 15.

Brojenje, odnosno verifikaciju rezultata glasovanja za nominacije i dobitnike nagrada obavlja odvjetnički ured, odnosno ured javnog bilježnika, određen odlukom UO Porina.
Odabrani odvjetnički ili javnobilježnički ured jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova.

Rezultati glasovanja 0., 1. i 2. kruga su tajna do proglašenja nominiranih, odnosno dobitnika nagrade. Nadzor nad provođenjem odredbi iz ovoga članka obavlja tajnik Porina, a po potrebi i UO Porina.

GLASOVANJE ZA NOMINACIJE I ZA DOBITNIKA NAGRADE

Članak 16.

Glasovanje za „Porin“ provodi se on-line u dva kruga i to u roku kojeg odredi UO Porina

Tjedan dana prije održavanja 1. kruga glasanja, u kategoriji za Pjesmu godine održava se i 0. krug, u kojem glasači od svih ponuđenih prijava daju svoj glas za 10 prijedloga, a 20 prijedloga s najvećim brojem glasova ulazi u konkurenciju za 1. krug.

- 0. krug – (samo za kategoriju Pjesma godine)

- 1. krug - glasovanje za nominacije

- 2. krug - glasovanje za dobitnike nagrade.

Članak 17.

Obrazac za glasovanje u 1. krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima:
Glasovati se mora za tri nominacije u pojedinoj kategoriji, osim u kategorijama Album godine i Pjesma godine, u kojima se mora glasovati za 5 nominacija.

Članak 18.

Nakon prvog kruga glasovanja proglašavaju se nominirani prijedlozi, koji su u prvom krugu glasovanja ostvarili najveći broj glasova, i to po 3 (tri) prijedloga u svakoj kategoriji, osim u kategorijama Album godine i Pjesma godine, u kojima se proglašava 5 (pet) nominiranih prijedloga.

U slučaju da dvije ili više prijava dobiju jednaki broj glasova, može se dogoditi da nominiranih u pojedinoj kategoriji, koje će se ponuditi biračkom tijelu u 2. krugu glasovanja, bude više od 3 (tri), odnosno 5 (pet) u kategorijama Pjesma godine i Album godine. UO Porina utvrdit će svake godine datum proglašenja nominiranih za dobitnike nagrade.

Članak 19.

U drugom krugu glasuje se za samo jednog kandidata u pojedinoj kategoriji. Sva ostala pravila ista su kao i u prvom krugu glasovanja.

Članak 20.

UO Porina ovlašten je dati upute glasačima o načinu i postupku glasovanja, sukladno odredbama Pravilnika Glazbene nagrade „Porin“.

Članak 21.

U slučaju da u pojedinoj kategoriji nakon 2. kruga više nominacija dobije jednaki broj glasova, proglašava se više dobitnika "Porina" u toj kategoriji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Upute o načinu i postupku glasovanja za svaku izbornu godinu, te obrasci za glasovanje, čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 23.

UO Porina utvrđuje zvučni i vizualni identitet "Porina".

Članak 24.

UO Porina utvrđuje datum i mjesto održavanja završne dodjele Glazbene nagrade Porin, kao i o tome kada će se uručivati nagrade za pojedine kategorije u okviru svečane dodjele nagrada.

Članak 25.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, u ovlasti su UO Porina.

 

Predsjednik UO Porina Frano Đurović